Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

Exception: Collection was modified; enumeration operation may not execute.

Klanten

KPI

 

Resultaten 30 juni 2017

 

Doelstellingen ultimo 2017

 

Resultaten 31 december 2016

Klantgemak3

 

Consumentenmarkt

50%

Zakelijke markt

42%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt)

  

Uitvalduur elektriciteit (in minuten)1, 4

 

21,1

 

Maximaal 21

 

23,3

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen5

 

12

 

Maximaal 18

 

17

Top risicoverlagende projecten6

 

52%

 

Minimaal 90%

 

48%

Aanbieden Slimme meter

 

257.000

 

Minimaal 534.000 adressen
Target 30 juni 2017: 240.000

 

428.000

Digitaliseringsprogramma's7

 

13%

 

Minimaal 95%
Target 30 juni 2017: 31%

 

8%

  Medewerkers

  KPI

   

  Resultaten 30 juni 2017

   

  Doelstellingen ultimo 2017

   

  Resultaten 31 december 2016

  Score medewerkersonderzoek8

   

  -

   

  Minimaal 75

   

  70

  Verzuim medewerkers1

   

  4,1%

   

  Maximaal 3,9%

   

  4,1%

  Vrouwen in leidinggevende posities

   

  24,7%

   

  Minimaal 27%

   

  24,7%

  Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

   

  69

   

  Minimaal 100
  Target 30 juni 2017: 50

   

  104

   Aandeelhouders en investeerders

   KPI

    

   Resultaten 30 juni 2017

    

   Doelstellingen ultimo 2017

    

   Resultaten 31 december 2016

   Behoud solide rating

    

   S&P: AA-/
   A-1+/stable outlook
   Moody’s: Aa2/
   P-1/stable outlook

    

   Handhaven solide A rating profiel

    

   S&P: AA-/
   A-1+/stable outlook
   Moody’s: Aa2/
   P-1/stable outlook

   Financieel beleid9

         

   FFO/Nettoschuld

    

   25%

    

   > 20%

    

   27%

   Rentedekking

    

   9,2

    

   > 3,5

    

   8,3

   Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

    

   35%

    

   < 60%

    

   33%

   Solvabiliteit

    

   57%

    

   > 30%

    

   59%

   Duurzaamheid

         

   Maatschappelijk Verantwoord Inkopen10

    

   44%

    

   Minimaal 71%

    

   71%

   CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering11

    

   336 kton

    

   Maximaal 668 kton
   Target 30 juni 2017: 333 kton

    

   797 kton

   Circulair ingekocht12

    

   0,6%

    

   Minimaal 5,0%
   Target 30 juni 2017: 2,5%

    

   -

    • 1 De score betreft een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
    • 2 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2017 is op basis van het aantal medewerkers dat voldoet aan een veiligheidsniveau van minimaal 3.
    • 3 De klantgemak KPI's (voorheen de klanttevredenheid KPI’s) voor zowel de Consumenten- als Zakelijke markt wordt vanaf 2017 maandelijks gemeten op basis van de NES score (netto gemak score) en niet meer op basis van de KTV-uitvragen (2 maal per jaar). Hiermee sluit de KPI beter aan bij de interne sturing binnen Liander en kan maandelijks i.p.v. 2 maal per jaar een score worden gerapporteerd. Targets zijn gebaseerd op de eindejaarsverwachting van 2016 en verhoogd met een ambitie voor 2017.
    • 4 De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2016 en 2017 wordt gebaseerd op laag-, midden- en hoogspanning.
    • 5 De KPI inzake herhaalstoringen zal met ingang van 2017 worden gemeten op basis van unieke kabelnummers en niet meer op basis van postcode gebied. Herhaalstoringen op kabelnummer is een betere indicatie voor het aantal klanten dat last heeft van >5 energieonderbrekingen per jaar doordat in 1 postcodegebied klanten op meerdere kabels aangesloten kunnen zijn waardoor een herhaalstoring in een postcodegebied niet per definitie leidt tot meerdere energieonderbrekingen bij dezelfde klant. Bij herhaalstoringen op kabelnummer niveau is dit wel het geval.
    • 6 De KPI geeft weer in hoeverre voor de 25 belangrijkste programma’s of projecten die een belangrijk risico mitigeren de vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn behaald.
    • 7 De score betreft het percentage van de realisatie van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s ten opzichte van plan op een drietal onderdelen: digitalisering middenspanningsprogramma I-netten (i-MSR) (planning 261 stuks), inbedrijfsname FlexOV kasten (planning 8.500 stuks) en digitalisering Smart Cable Guard (SCG) (planning 266 stuks)
    • 8 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2017.
    • 9 Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratios zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
    • 10 Het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) percentage geeft in procenten aan welk deel van de uitgaven van Alliander aan de MVI criteria voldoet.
    • 11 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2017 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren. Doordat deze emissiefactoren bij de publicatie van het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 nog niet bekend waren wijkt de doelstelling 2017 (668 kton) af van de doelstellingen 2017 zoals eerder gepubliceerd in het jaarverslag en het jaarplan (673 kton).
    • 12 Circulair ingekocht betreft een nieuwe KPI die weergeeft welk percentage van de ingekochte assets (kabels, trafo’s, gasbuizen en meters) circulair wordt ingekocht (waarbij wordt gemeten in gerecycled materiaal en recyclebaar materiaal).