Over dit verslag

Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2015 en rapporteren we over onze rol in de energietransitie. Transparantie en een open dialoog met stakeholders zijn uitgangspunten voor onze verslaglegging.

Ons jaarverslag is voor een belangrijk deel ingedeeld naar de stakeholdergroepen klanten, medewerkers en aandeelhouders en investeerders. Dit sluit aan op het besturingsmodel van Alliander, dat zich richt op deze drie belangrijkste stakeholdergroepen. Hierbij ligt een sterke focus op de klant. Met de hiervoor genoemde groepen én onze andere stakeholders zijn wij doorlopend in dialoog. Dit biedt ons de kans om meer inzicht te krijgen in trends en behoeften in de samenleving. Bovendien wisselen we gedachten en ideeën uit en toetsen wij onze voorgenomen beleidskeuzes en beslissingen bij stakeholders. Over de aanpak van de materialiteitstoets bij stakeholders leest u meer in het hoofdstuk Overige informatie.

Stakeholderdialoog als basis voor ons verslag

Aan onze stakeholders hebben we gevraagd over welke onderwerpen wij verantwoording zouden moeten afleggen in dit verslag. Op basis hiervan is een lijst van vijftien thema’s geselecteerd, die de basis vormen voor het jaarverslag.

De hierna getoonde afbeelding toont de top vijftien van belangrijke thema's voor stakeholders. Wilt u weten hoe deze thema's linken aan bijvoorbeeld de strategie van Alliander? Online kunt u doorklikken op de thema's voor een toelichting op het betreffende onderwerp, de relatie met onze strategie en de resultaten in 2015.

Materialiteitsgrafiek

Onderwerpen die stakeholders
relevant vinden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Impact op organisatie en dienstverlening Alliander

Energietransitie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

De energietransitie behelst een overgang van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar (lokale) duurzame energiebronnen, wat bijdraagt aan een overgang naar een meer duurzame samenleving. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren.

Onze doelstelling in 2015

Technische- en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en ook noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren.

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2015 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties sterk gegroeid. Ook hielpen we klanten die met hun directe omgeving gezamenlijk een duurzaam energie-initiatief wilden starten. En we hebben bedrijfsactiviteiten opgezet om nieuwe markten te ontdekken.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Leveringsbetrouwbaarheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Onze doelstelling in 2015

We streven naar een blijvend lage uitvalduur van de elektriciteit van maximaal 22 minuten per jaar.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden hiervoor 700 miljoen euro in de kwaliteit van onze netten, om hiermee de betrouwbaarheid te verhogen. Onze uitvalduur kwam in 2015 uit op 21,9 minuten.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Innovatie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap en toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Hiervoor is het nodig om nieuwe technieken en oplossingen toe te passen. Klanten verwachten hulp bij het maken van (nieuwe) energiekeuzes

Onze doelstelling in 2015

We willen ervaringen opdoen om de energietoekomst met slimme oplossingen zo goed als mogelijk te kunnen realiseren voor onze stakeholders. Hiertoe verkennen we nieuwe markten en stimuleren we marktpartijen om innovatie op te pakken en te implementeren.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2015 hebben we gewerkt aan bijvoorbeeld proeftuinen, onder meer in Heerhugowaard, Texel en Lochem, waar we samen met klanten kijken naar slimme energieoplossingen en ervaring opdoen. Verder hebben we bedrijfsactiviteiten opgezet, onder meer op het gebied van elektrische mobiliteit en het helpen van klanten bij het maken van energiekeuzes.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Veilig en gezond werken

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze doelstelling in 2015

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Doelstelling is om een LTIF (lost time injury frequency) te hebben die 2,2 of lager is. Daarnaast wil Alliander minimaal een score van 3 realiseren op de meting van de veiligheidscultuur. De cultuur laat zich dan omschrijven als: “Alliander wil bepalen welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden, zich kwetsbaar opstellen en verantwoordelijkheid nemen. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management bij. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd”.

Bijdrage vanuit Alliander

Wij ontwikkelen veiligheidsinitiatieven en hebben een veiligheidsprogramma ontwikkeld, waarmee we een intrinsieke veilige manier van werken willen realiseren. We gingen in 2015 in gesprek met medewerkers over veiligheid, pakten verbeteringen in het werk op en trainden leidinggevenden en medewerkers om risicovolle situaties sneller te herkennen en te signaleren. Een nieuwe veiligheidsaanpak is in 2015 verder doorgevoerd. De LTIF bedroeg 2,1. Onze score afgeleid van de veiligheidsladder is 3,1.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Stakeholderinformatie

Medewerkers

Klanten

Energieopwekking

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Welke rol zouden netbeheerders moeten hebben op het gebied van het bevorderen van duurzame energie-opwek, zeker in relatie tot de ambitieuze klimaatdoelstellingen in Parijs. Klanten hebben behoefte aan flexibiliteit in het energienet voor meer duurzame energieopwekking. Duurzame opwek wordt in toenemende mate zaak van particulieren en bedrijven. Alliander wil samen met zijn stakeholders onderzoeken welke rol netbeheerders zouden moeten hebben. Onze doelstelling in 2015

Onder meer door het digitaliseren van onze infrastructuur maken we duurzame opwekking op decentraal niveau mogelijk. We investeren daarnaast in vergroening van onze CO2-voetafdruk.

Bijdrage vanuit Alliander

We participeren in proeftuinen en partnerships om te leren van de ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Energiekoplopers in Heerhugowaard. We ontwikkelen daarnaast nieuwe bedrijfsactiviteiten om de energietoekomst te ontdekken. We ondersteunen klanten bij het maken van keuzes, we investeren in alternatieve infrastructuren en we digitaliseren onze netten. We hebben in 2015 voor het eerst een deel van onze bedrijfsvoering vergroend via in Nederland opgewerkte duurzame energie.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Bereikbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Aandeelhouders en investeerders

Regulering en tarieven

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Netbeheerders brengen kosten in rekening aan hun klanten. Deze tarieven zijn gereguleerd en worden vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Klanten wensen grip op hun energiekosten en voorspelbare netbeheertarieven.

Onze doelstelling in 2015

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Daarnaast wil Alliander solide financiële resultaten realiseren.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2015 hadden wij aandacht voor kostenbeheersing, hanteerden wij een zorgvuldige planning van investeringen en uitgavenpatroon en stuurden wij op onze positie in de landelijke benchmark van energienetbeheerders. Daarnaast hebben we gewerkt aan onze strategie, waarmee we de maatschappelijke kosten voor energie in de toekomst ook zo laag mogelijk willen houden. In 2015 waren de tarieven bij Liander voor onze klanten voor netbeheer vergelijkbaar met die in het jaar ervoor. De tarieven zouden lager zijn geweest als zij niet belast waren met sterk toegenomen regionale kosten voor precarioheffingen.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Aandeelhouders en investeerders

jaarrekening

strategie

Energiegebruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen.

Onze doelstelling in 2015

We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2 emissiereductie te werken, onder meer door ons energiegebruik te vergroenen via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nerderland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we samen aan een uniformering voor het bepalen van onze footprint. Onze CO2-uitstoot lag in 2015 30 kton lager dan het jaar ervoor.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

Slimme netten

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

De energie-infrastructuur moet in staat zijn om veranderingen in vraag en aanbod van energie op een betrouwbare manier op elkaar af te stemmen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Onze doelstelling in 2015

Alliander heeft als doelstelling om 90% van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s binnen Alliander te realiseren. Deze programma’s zijn gericht op het aanleggen van intelligente netten en aanbieden van slimme meters. Dubbel.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan het slimmer maken van onze energienetten. Zo werken we aan de grootschalige aanbieding van slimme meters en het implementeren van ICT toepassingen en sensoren waarmee we de flexibele stroom aan energie kunnen managen. Slimme netten ondersteunen een efficiënter gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Met de uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunen we toekomstige digitale diensten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betrouwbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Transparantie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders vragen Alliander open te zijn over haar intenties, bedrijfsvoering, besluitvorming en dilemma’s.

Onze doelstelling in 2015

We streven ernaar blijvend in de koplopersgroep van de Transparantiebenchmark te staan en passen GRI-G4 toe. We voeren een actieve dialoog met een brede groep stakeholders en organiseren een stakeholderpanel.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander werkt stakeholder-georiënteerd en toetst en bespreekt plannen met zijn stakeholders. Alliander is het afgelopen jaar op plek 9 geëindigd in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. Ook is dit jaar een extern stakeholderpanel betrokken bij de totstandkoming van het jaarverslag. Daarnaast voldoet ons jaarverslag aan de nieuwste GRI-G4 richtlijnen. In 2015 zijn daarnaast onze corporate websites verder ontwikkeld. We voerden online dialogen over diverse materiele thema’s, zoals de energietransitie. We passen voor zover van toepassing de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

Relatie met strategie

Betrouwbaar, Betaalbaar, Bereikbaar

Stakeholderinformatie

Corporate governance

Over dit verslag

Materialiteitstoets

Energieopslag

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

De (lokale) opslag van energie is een potentiële schakel op weg naar een duurzame energievoorziening. Een overschot aan (duurzame) energie kan als buffer worden opgeslagen voor momenten met een grotere vraag. Klanten willen zelf keuzes kunnen maken in hun energievoorziening en kunnen verschillende motieven hebben voor opslag, zoals kostenbesparing of het lokaal delen van energie op piekmomenten.

Onze doelstelling in 2015

Alliander verkent en onderzoekt de toegevoegde waarde van opslag.

Bijdrage vanuit Alliander

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en proefprojecten te starten, kunnen we de effecten van opslag op ons werk en onze netten beter inschatten en de toegevoegde waarde voor klanten verkennen. Behalve de technologie richten wij ons met name op de waarde van energieopslag voor klanten, omdat zij het tempo van de ontwikkeling sterk bepalen. In Heerhugowaard hebben we bijvoorbeeld in 2015 samen met klanten diverse onderzoeken en tests gedaan op het gebied van flexibel gebruik van energie.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betaalbaar

Stakeholderinformatie

Klanten

Ketenverantwoordelijkheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 800 miljoen zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Onze doelstelling in 2015

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2 en verantwoorde bedrijfsvoering. Bij minimaal 65 procent van ons inkoopvolume wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode.

Bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2015 66 % van ons inkoopvolume ingekocht aan de hand van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) verklaringen. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Verder heeft Alliander voor het FIRA-platform gekozen om de keten transparanter te maken op het gebied van duurzaamheid. Met het FIRA-platform krijgen we meer inzicht in de duurzaamheidsprestaties van leveranciers.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

Klanttevredenheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen.

Onze doelstelling in 2015

Onze klanttevredenheid voor zakelijke klanten en consumenten blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau verbeterden we continue door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij consumenten presteerden we boven de benchmark, bij zakelijke klanten er net onder.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Stakeholderinformatie

Klanten

Veiligheid infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten verwachten een veilige infrastructuur van ons en dat wij ook tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze doelstelling in 2015

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Dat geldt niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze installaties. We investeren daarom continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. We focussen daarbij op de toprisico-verlagende projecten en benoemen er 25.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander investeerde in 2015 circa €700 miljoen aan het versterken, digitaliseren en onderhouden van onze netten. We rondden 100% procent van onze belangrijkste projecten af. Verder trainden we op calamiteiten en incidenten, om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen onder andere op het gebied van infrastructuur.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Stakeholderinformatie

Medewerkers

Klanten

Naleving financieel beleid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties. Daarbij is duurzame waardecreatie in toenemende mate een belangrijk aspect.

Onze doelstelling in 2015

Ons financieel beleid is in hoofdzaak gericht op het handhaven van minimaal een solide A rating profiel. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2015 hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders en onze solide A rating behouden. Voor onze vermogensverschaffers zetten we in op een balans tussen het realiseren van een adequaat aandeelhoudersrendement en de bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van (vreemd) vermogen, met behoud van de flexibiliteit om te kunnen investeren en groeien.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

jaarrekening

Regio-informatie

Economische prestaties

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties.

Onze doelstelling in 2015

We willen waarde realiseren voor onze stakeholders en bijdragen aan een betere samenleving. We hanteren doelstellingen ten aanzien van onze ratings, verhouding FFO/Nettoschuld en solvabiliteit en monitoren op de ontwikkeling daarvan.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2015 hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders. Een stijging van cao salarissen, investeringen in netwerken en gebouwen, inkoopbestedingen, vrijwilligerswerk door medewerkers, sponsoring van maatschappelijke doelen en dividend voor vermogenverstrekkers tonen onze brede economische én maatschappelijke bijdrage.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

jaarrekening

Regio-informatie

De complete materialiteitsgrafiek vindt u bij Overige informatie.

Integrated reporting

In dit jaarverslag is financiële, operationele en maatschappelijke informatie verwerkt in een geïntegreerd verslag. De financiële informatie in dit jaarverslag is geconsolideerd weergegeven voor Alliander en alle dochterondernemingen. De financiële verantwoording is in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

In de maatschappelijke informatie is de informatie geconsolideerd van Alliander en de drie belangrijkste dochterondernemingen (Liander, Endinet en Liandon). De meest materiële onderwerpen van onze stakeholders hebben vooral betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. Bij de maatschappelijke verantwoording zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en het Electric Utilities Sector Supplement gevolgd. Het Alliander Jaarverslag 2015 is opgesteld in overeenstemming met de 'comprehensive' optie van de GRI G4-rapportagerichtlijnen.

Transparantie

Onze stakeholders hechten, evenals wijzelf, veel waarde aan transparantie. Wij hebben de ambitie om in de verslaggeving tot de koplopers te behoren in de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast willen we het GRI G4-niveau behouden.

Een stakeholderpanel heeft ons dit jaar feedback gegeven tijdens het schrijven van het verslag. Dit is een nieuwe stap in onze ambitie om de komende jaren te werken aan de verdere ontwikkeling van onze structurele stakeholderdialoog. Ze herkenden de faciliterende rol van Alliander op het gebied van energietransitie, maar misten onder meer nog de doelstellingen en aanpak voor de langere termijn. Hun bevindingen zijn terug te lezen bij Overige informatie. Wij hanteren de Transparantierichtlijn en de voor ons relevante voorschriften uit de Nederlandse Corporate Governance Code en uit het Besluit Corporate Governance 2009.

Impactmeting


De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het kwantificeren van impacts. Dit zijn alle effecten die de samenleving ervaart van het handelen van een organisatie. Alliander is in 2015 een traject gestart om dit verder te ontwikkelen. Alliander heeft de ambitie om met impactmeting zijn maatschappelijke prestatie optimaliseren, door actief te sturen op de meetbare effecten van zijn activiteiten voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening. Hiervoor worden de impacts van Alliander op zijn stakeholders in kaart gebracht. Deze methodiek is een recente ontwikkeling op het gebied van integrale verslaggeving. De komende jaren zullen we onze impactmetingen en –rapportage verder uitbouwen en verbeteren.

In 2015 hebben we de impacts van drie van onze maatregelen gemeten. Allereerst de installatie van slimme meters bij de klant met als doel energiebesparing te realiseren en energieverbruik te optimaliseren. De nieuwe op afstand uitleesbare digitale meter draagt in de toekomst ook bij aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van ons energienet. Ten tweede de exploitatie van het warmtenet Nijmegen door Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), als duurzaam alternatief voor een conventioneel gasnetwerk. Ten derde de uitvoering van ons programma Step2Work, waarmee we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen hun kans op een baan te vergroten. In de stakeholderhoofdstukken worden deze cases verder toegelicht en herkenbaar aan het vignet van de weegschaal bij deze tekst.