Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2018 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 638 miljoen ten opzichte van € 454 miljoen in 2017. De stijging ten opzichte van 2017 met € 184 miljoen wordt met name veroorzaakt door een stijging van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven. Daarnaast is de mutatie in het werkkapitaal in 2018 verbeterd.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2018 minus € 496 miljoen ten opzichte van minus € 549 miljoen in 2017. De lagere uitgaande kasstroom in 2018 wordt veroorzaakt door de verkoop van Allego, deels teniet gedaan door hogere investeringen. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2018 € 126 miljoen en zijn hiermee € 30 miljoen hoger dan in 2017 (€ 96 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2018 bedraagt minus € 103 miljoen (2017: € 148 miljoen). De daling met € 251 miljoen is met name het gevolg van aflossingen in 2018 op ECP-financiering voor een bedrag van € 224 miljoen. Dit is nagenoeg gecompenseerd door per saldo aangetrokken langlopende leningen. In 2017 werd per saldo meer aangetrokken op kort- en langlopende leningen dan werd afgelost.