Prestaties Alliander
in vogelvlucht

Samen werken aan transitie

De wereld om ons heen verandert. De economie groeit en de verwachtingen van klanten worden hoger. Dat is niet nieuw. Maar wat wel anders is, is de versnellende energietransitie. In 2019 hebben we veel werk verzet. We zagen dat in delen van onze netten het gebruik de maximale capaciteit bereikt. In sommige gebieden konden we daardoor nog niet de capaciteit leveren die de klant vraagt. We werken met man en macht aan het oplossen van deze knelpunten door het verzwaren van de netten en toepassen van innovatieve oplossingen.

Meer over de energietransitie
Prestaties in 2019
Klantgemak
55 %
Klantgemak consumenten
Details
Prestaties in 2019
Klantgemak
33 %
Klantgemak zakelijke klanten
Details
Prestaties in 2019
Uitvalduur
21,9 minuten
Uitvalduur elektriciteit
Details
Prestaties in 2019
Zonne-energie
2.222 MW
Zonne-energie
Details

In 2019 werd duidelijk dat er grenzen zijn aan wat het elektriciteitsnet aan kan

Raad van Bestuur: Ingrid Thijssen (CEO), Walter Bien (CFO), Daan Schut (CTO)

ons verhaal over 2019

Onze financiële prestaties

Onze financiële positie bleef ook in 2019 solide. Het resultaat na belastingen van Alliander kwam uit op € 253 miljoen (2018: € 334 miljoen). Het resultaat exclusief bijzondere posten bedraagt over 2019 € 267 miljoen en is hiermee € 6 miljoen hoger dan in 2018. De totale kosten stegen beperkt naar € 1.591 miljoen (2018: € 1.572 miljoen), we investeerden € 834 miljoen in 2019 (2018: € 731 miljoen).

Meer over onze financiële prestaties

Missie en strategie

Een energievoorziening die voor iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Lees meer over onze missie en strategie

Onze impact in een oogopslag

Alliander heeft een grote impact op de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen. Ook in 2019 hadden onze activiteiten veel maatschappelijke effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op de uitstoot van broeikasgassen, op kennisontwikkeling en welzijn van medewerkers én op de stabiliteit van het energiesysteem. De effecten over 2019 hebben we met impactmeting in kaart gebracht. Dit helpt ons om onze maatschappelijke impact te optimaliseren.

 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 606 Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossing en rente
  • € 124 Bijdragen van derden
  • € 40 Overige opbrengsten
  • € 13 Verandering van de kasreserves
  • € 528 Kosten voor klanten (zakelijk)
  • € 1.332 Kosten voor klanten (huishoudens)
  Financieel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 199 Belastingen
  • € 583 Dividenden, aflossingen en rente
  • € 616 Betalingen aan werknemers
  • € 1.218 Betalingen aan leveranciers
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 306 Waarde inkoop goederen zakelijke klanten
  • Economische waardeverandering traditionele assets (intern)
  • € 907 Waarde inkoop goederen voor gastransport
  • € 1.376 Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport
  Geproduceerd kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: voorkomen van cybercrime en hacking
  • Externe waardeverandering van assets
  • € 0,3 Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten
  • € 563 Waarde energietransport voor zakelijke klanten
  • € 2.097 Bijdrage gastransport welzijn consumenten
  • € 0 Waarvan betrouwbaarheid gas
  • € 2.465 Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten (incl. teruglevering)
  • € 3 Waarvan betrouwbaarheid elektriciteit
  • € 13 Waarvan teruglevering zonnestroom
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Geen impact gekwantificeerd
  Intellectueel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Waardeverandering immateriële assets
  • Technologische ontwikkeling
  • Ontwikkeling nieuwe marktmodellen en open platforms
  • 6 Waarde van dataverzameling marktfacilitering
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 0,2 Ecologische schade door afval
  • € 20 Ecokosten inkoop materialen
  • € 282 Klimaatverandering door CO2 uitstoot
  • Attributie ecologische schade door inkoop materialen
  Natuurlijk kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Geen impact gekwantificeerd
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: schendingen van de privacy
  Sociaal kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Bijdrage aan verbeterde instituties en regelgeving
  • Bijdrage aan sociale cohesie in buurten
  • Bijdrage aan sociale cohesie in Nederland
  • 28 Waarde van reputatieverandering van Alliander
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Veiligheidsincidenten in de omgeving
  • € 1 Ongevallen en beroepsziektes
  • Economische waarde van arbeid
  Menselijk kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 93 Welzijn door het hebben van werk
  • Ontwikkeling van werknemers

Edward Stigter

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie gaat in op de systeemstudie die in Noord-Holland is uitgevoerd naar aanleiding van de drukte op het net en transportindicaties. De studie heeft de knelpunten op het snel drukker wordende Noord-Hollandse elektriciteitsnet en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Prestaties in 2019
Windenergie
1.321 MW
Windenergie
Details
Prestaties in 2019
Laadpalen
6.066
Aantal laadpalen in verzorgingsgebied
Details

Hoe creëren wij waarde?

Alliander werkt aan een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Onze activiteiten hebben veel maatschappelijke effecten. Ons model van waardecreatie maakt dat inzichtelijk.

 • Inputs

  Zes ‘kapitalen’ dienen als input voor de activiteiten van Alliander. Dit zijn Financieel, Geproduceerd, Intellectueel, Natuurlijk, Sociaal en Menselijk.

  +
  7.300 medewerkers
  2,7% van loonsom voor opleiding en ontwikkeling
  Aantal klantaansluitingen: 5,7 miljoen
  Dialoog met partners en stakeholders
  77 provincies en gemeenten als aandeelhouder
 • Businessmodel

  Het is de taak van Alliander om netwerken te beheren en markten te faciliteren. Daar zijn onze missie, visie en strategie op geënt

  +
  Visie: faciliteren energietransitie
  Organisatie: netwerkbedrijf voor de regionale distributie van energie
  Governance: effectief bestuur en toezicht
  Risico’s: goed en actueel zicht op de onzekerheden binnen en buiten ons bedrijf
  Missie: betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening
  Strategie: klantkeuze, open netten, digitalisering, excellent netbeheer
 • Outputs

  Onze waarde voor de lange termijn

  +
  Uitvalduur elektriciteit 21,9 minuten
  Ruim 600.000 slimme meters aangeboden
  26,9% vrouwen in de leidinggevende posities
  Nettoresultaat kwam uit op € 267 miljoen
  Lost Time Injury Frequency 2,1
  Klantgemak consumenten: 55%, zakelijk 33%
 • Onze waarde voor de lange termijn

  +

  Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

  Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

  Verduurzaming van de energievoorziening en de eigen bedrijfsvoering

  Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

  Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

 • Impact

  Impacts zijn alle directe en indirecte gevolgen die mens en natuur ervaren van Alliander. Inzicht in impacts helpt ons de positieve, maar ook de negatieve gevolgen van ons bedrijf te begrijpen.

  +
  CO2-uitstoot 264 kton
  Technische innovaties: waterstofpilots, flexibiliteitsmarkt, nieuwe vormen van samenwerking
  Welzijn door beschikbaarheid van energie
   € 1 miljard inkoop bij externe leveranciers
  Iedereen veilig thuis: geen grote veiligheidsincidenten met elektriciteit en gas
 • Bijdrage aan mondiale doelen

  De bijdrage van Alliander aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

  +

Medewerkers

Activiteiten voor onze medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.300 medewerkers, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, bereikbare en betaalbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn.

Lees meer over activiteiten voor onze medewerkers

Stijn de Groot

De 20-jarige Stijn de Groot uit Diepenveen vertelt over het opleidingsprogramma bij Alliander waar hij in 2019 mee is begonnen. Stijn en zijn medestudenten worden in twee jaar tijd klaargestoomd voor een technische functie op hbo-niveau, doen werkervaring op bij Alliander en krijgen daarna een erkend diploma in de elektrotechniek.

Een greep uit onze projecten

Dagelijks werken we aan de energievoorziening in onze verzorgingsgebieden. De ontwikkelingen en energiebehoeften zijn in iedere regio verschillend. Dit vraagt om maatwerk. Onze activiteiten voeren we daarom zo veel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Een greep uit de projecten waar we in 2019 aan werkten.

Onze prestaties in 2019

Onze prestaties in 2019

Duurzame bedrijfsvoering

Circulaire inkoop van primaire assets
Doelstelling
25 %
Resultaat
30 %
Details
Onze prestaties in 2019

Medewerkers

Vrouwen in leidinggevende posities
Doelstelling
29,3 %
Resultaat
26,9 %
Details
Onze prestaties in 2019

Veiligheid

Lost Time Injury Frequency (LTIF)
Doelstelling
-
Resultaat
2,1
Details
Onze prestaties in 2019

Aandeelhouders en investeerders

Rentedekking
Doelstelling
> 3,5
Resultaat
13,3
Details

De blik vooruit

Hoewel de economische groei naar verwachting zal dalen, zet de energietransitie exponentieel door. In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek van zon- en windenergie op land wordt ingepast. Dat betekent dat in 2020 een aantal fundamentele vraagstukken voor ons ligt ten aanzien van productie, lange termijn financiering en intensivering van samenwerking. De regio’s gaan hun Regionale Energiestrategieën (RES'en) opleveren, waaraan we met kennis en kunde bijdragen. Die zijn voor ons cruciaal voor ons om te weten wat waar wanneer aan de energie-infrastructuur moet gebeuren.

Bekijk het jaarverslag 2019 in detail